Urheiluseuran säännöt

 

Merikoski SBT ry Säännöt

 

Yhdistysrekisteri  Rekisteri no 166124

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Merikoski SBT ja sen kotipaikka on OULU

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys noudattaa Suomen lakia ja yhdistyksen sääntöjä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää salibandyurheilua ja levittää salibandyurheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta salibandyurheiluun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- Järjestää voimistelu-, urheilu-, salibandy- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia.

- Antaa tietopuolista opetusta.

- Hankkii tarvittavia välineitä.

- Toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia.

- Vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta- ja terveyskasvatukseen sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin.

- Harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

- Voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan

lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

- Voi toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

- Voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia.

- Voi järjestää maksullisia urheilutapahtumia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksella henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksella henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Oikeuskelpoisella yhteisöllä tai kannattavalla jäsenellä ei ole yhdistyksen kevät- tai syyskokouksissa äänioikeutta.

Jäsenistö muodostuu joukkueiden pelaajista, valmentajista, joukkueenjohtajista ja muista hakemuksella hyväksytyistä henkilöistä.

Yli 18 vuotta täyttäneellä yhdistyksen hallituksen hyväksymällä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksissa.

Äänioikeus on kaikissa yhdistyksen kokouksissa, myös ylimääräisissä kokouksissa.

Äänioikeutetulla varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja oikeus vastaan ottaa enintään kolme valtakirjaa muilta äänioikeutetuilta yhdistyksen jäseniltä, jotka ovat määräaikaan mennessä jäsenmaksunsa maksaneet. Alle 18-vuotiaalla varsinaisella jäsenellä ei ole äänioikeutta, ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsen-ryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä sekä 2-4 varajäsentä.

Hallituksen toimintakausi on kolme tilikautta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkistus

Yhdistyksen tilikausi on 1.4—31.3.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti- kesäkuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yli 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä yksi ääni ja mahdollisuus edustaa enintään kolmea (3) valtakirjalla luovutettua hyväksyttyä jäsen ääntä. Kunnianpuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä voi olla kutsuttuna läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse tai tekstiviestillä.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.

6. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kaksi viikkoa ennen virallista kokouskutsua.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä Yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.